Season 2 ~ Episode 4 "Murray Takes It to the Next Level"